Eriko Shiozawa
Yasuna Shigaki
Junko Shibano
Takako Shibusawa
Atsuko Shimakata
Sumiko Shimizu
Mutsuko Shimoyama
Yasuko Sugihara
Fuyo Sugiyama
Kimiko Suzuki
Tomoyo Suzuki
Kyoko Sudo
Tomoko Sumi
Kumiko Seki
Emiko Sekine
Kiyoe Seno
Hideko Tai
Yukiko Takano
Michiko Takahashi
Kae Takeuchi