Nobuko Okamoto
Mamiko Ogawa
Kazuko Ogihara
Kimiko Okumoto
Eiko Ozawa
Yoshiko Ozawa
Mika Oda
Setsuko Ochiai
Orie Kasahara
Rie Katsumata
Rika Katsurayama
Kanako Kaneko
Yukiko Kamao
Atsusato Kawai
Junko Kawai
Rieko Kawai
Ryoko Kawashima
Chizuru Kawahara