Hatsuyo Fujimoto
Kaori Furuhata
Junko Hosoda
Mitsuko Hosoya
Noriko Hori
Kiyoko Horie
Midori Horiguchi
Emiko Horikoshi
Megumi Masuda
Miyoko Matama
Ikuko Machida
Mieko Matsui
Mari Matsuda
Rieko Matsumura
Noriko Matsumoto
Isuzu Maruyama
Fumiko Mikado
Kayoko Mikami
Eiko Mitani
Yoko Mine
Tomoko Mimura
Yuko Miyake