Mika Koshiishi
Ryuko Kojima
Chizuko Kobayashi
Hideko Kobayashi
Rieko Konno
Yasuko Saigo
Keiko Saito
Kozue Saito
Hiroko Saito
Mieko Sakai
Yasuko Sakamoto
Misako Sakuma
Michiko Sakurai
Hiroe Sasaki
Yasuko Sasaki
Mikako Sasaguri
Machiko Sasabuchi
Atsuko Sadamura
Toshie Sato
Mizue Sato
Reiko Sano
Eriko Shiozawa
Yasuna Shigaki
Takako Shibusawa
Michiyo Shima