Miyuki Takenaka
Michiko Takemoto
Chikako Tateda
Keiko Tanaka
Sachiko Tanaka
Naomi Tanaka
Hiroko Tanaka
Mariko Tanaka
Mikiko Tanaka
Sachiko Tanabe
Matsumi Taniai
Hiromi Tanishima
Kazuko Tamaki
Noriko Tamura
Naoko Tanji
Yuriko Chiba
Ikumi Tsuji
Setsuko Tsuji
Hisako Tsubaki
Keiko Tsumoto
Kaoru Terasawa
Hitomi Teramoto
Mitsuko Terunuma
Itsuko Toda
Shigeko Nagai